Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein - Wijdemeren

Wie zijn we en wat doen we voor de inwoners van Wijdemeren ?

Meedenken: de Adviesraad heeft twee vacatures voor opbouwend kritische leden.

Het Sociale Domein

Het sociale domein betreft bijna alles waar de inwoners van de gemeente Wijdemeren in het dagelijkse leven mee te maken krijgen of hebben. We noemen daarbij de domeinen van de jeugd, zorg en welzijn, bijstand en andere uitkeringen via de gemeente, schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, mantelzorg, werkgelegenheid, wonen (sociaal en ook begeleid wonen), onderwijs, etc.

Het sociale domein draait om de inwoner en de wijze waarop de inwoner in staat is om deel te nemen aan de samenleving onder het motto “iedereen doet mee”.

Uitgangspunt is de "eigen kracht". Lukt het niet op eigen kracht en met hulp van het sociale netwerk, dan moet de gemeente ondersteuning bieden.

De Adviesraad

De Adviesraad is volledig onafhankelijk.

In de Adviesraad zitten inwoners die (ervarings-)deskundigen zijn op de bovengenoemde sociale domeinen. De leden nemen de adviesrol zeer serieus omdat zij zich terdege realiseren dat zij inwoners vertegenwoordigen die veelal in een positie verkeren die kwetsbaar is (sociaal en economisch).

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners van Wijdemeren. Zij bezoeken daartoe gericht bijeenkomsten die het Sociale Domein betreffen en ontvangen ook graag informatie van u. Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering er van dan horen wij die graag van u. Wij gebruiken uw informatie uitsluitend, anoniem en vertrouwelijk bij het opstellen van onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente.

Het emailadres van de Adviesraad is:
arsd-wijdemeren@outlook.com


Taken Adviesraad

De Adviesraad heeft als taak het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken in het sociaal domein, die van belang zijn voor cliënten en overige inwoners van de gemeente.

De Adviesraad adviseert vanuit het belang van de cliënten en inwoners van de gemeente.

Adviezen

De Adviesraad brengt haar adviezen uitsluitend schriftelijk uit aan het College. Het college geeft aan welke adviezen worden overgenomen en geeft gemotiveerd aan welke adviezen niet worden overgenomen. Als een Collegevoorstel in de gemeenteraad wordt behandeld, stuurt het College het advies van de Adviesraad mee met de vergaderstukken voor de gemeenteraad.


Wie zitten in de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren is ingesteld bij verordening.
Verordening adviesraad sociaal domein Wijdemeren.pdf

De samenstelling van de Adviesraad is:

 • Harun Basli
 • Arnoud de Heus
 • Mary Huisman-Bakker   
 • Donald de Kloet  
 • Martin Vredenduin                          Voorzitter
 • Martin Vuyk
 • Vacatures (3)

De vergaderingen van de Adviesraad zijn grotendeels openbaar. Belanghebbenden of hun vertegenwoordigers kunnen het woord voeren in de vergaderingen. U kunt deze wens via het emailadres van de Adviesraad kenbaar maken

Het vergaderschema, de agenda’s, samenvattingen van de verslagen van de vergaderingen en de adviezen zijn op deze website opgenomen..

Samenwerking in de Regio Gooi en Vechtstreek

De adviesraden in de regio overleggen elke twee maanden over regionale ontwikkelingen. Waar dat mogelijk is, worden over regionale projecten gezamenlijk adviezen uitgebracht.

Elke twee maanden komen de voorzitters van de adviesraden samen voor overleg in het kantoor van de Regio Gooi en Vechtstreek in Bussum.
Zij worden daar onder meer door beleidsmedewerkers van de regio bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

In het overleg zijn de volgende adviesraden betrokken:

 • De adviesraden sociaal domein van HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren), Hilversum en Wijdemeren,
 • Het Beraad Gooise Meren,
 • De Cliëntenraad Sociale Zaken van Hilversum en
 • De Adviesraad Werk en Inkomen van Gooise Meren.

De adviezen worden uitgebracht aan de individuele gemeenten.

Algemene informatie over de Adviesraad Sociaal Domein

Bij Nederlandse Wet is iedere Nederlandse gemeente verplicht tot het instellen van een onafhankelijke adviesraad voor het sociale domein. Leden van de adviesraad zijn allemaal vrijwilligers die onbezoldigd hun werk doen als kritische vertegenwoordigers voor iedere inwoner van de gemeente Wijdemeren. Het betreft de volgende domeinen: jeugd, zorg en welzijn, bijstand en andere uitkeringen via de gemeente, schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, mantelzorg, werkgelegenheid, wonen (sociaal en ook begeleid wonen) en onderwijs.

De Adviesraad volgt het College van B&W van de gemeente Wijdemeren die ook verplicht is de Adviesraad te consulteren voordat zij een belangrijk besluit willen nemen op een thema of onderwerp in het sociale domein. Op deze wijze bewaken wij als onafhankelijke adviesraad de belangen van u als inwoner van de gemeente Wijdemeren.  

Een overzicht van de data waarop we als Adviesraad bijeen zijn alsmede de uitgebrachte adviezen en de verslagen van onze bijeenkomsten hebben we elders op deze website geplaatst zodat u ook op inhoud kunt volgen waarmee we actief zijn voor u.